Kiedy konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej?

Zgodnie z art. 71. 2. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w skrócie – decyzji środowiskowej) jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć:
1) mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
2) mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Czy planowana inwestycja/działalność jest przedsięwzięciem?

Odpowiedź na to pytanie również znajduje się w powyższej ustawie (art.3 ust. 1 pkt. 13), z której można dowiedzieć się, że przez pojęcie „przedsięwzięcie”rozumie się „zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty”.

Jakie przedsięwzięcia zawsze znacząco oddziałują na środowisko, a jakie potencjalnie znacząco?

Informacje na ten temat znajdziemy w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W § 2 ust. 1 i ust.2 w/w Rozporządzenia znajduje się lista przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, natomiast w § 3 ust.1 i ust.2 znajduje się lista przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.